මෙම පාඨමාලාව සදහා ගාස්තුව රු.2500.00 වේ.

අදාල මුදල ලංකා බැංකුවේ 82756134 දරණ ගිණුමට (ගිණුම් හිමියාගේ නම :- A.W.D. Priyasad, ලංකා බැංකු ශාඛාව :- අම්බලන්ගොඩ) හෝ මහජන බැංකුවේ 035200220027670 දරණ ගිණුමට (  ගිණුම් හිමියාගේ නම :- A.W.Dasun Priyasad ,  මහජන බැංකු ශාඛාව :-අම්බලන්ගොඩ) බැර කර ලැබෙන රිසිට් පතෙහි ඡායාරූපයක් පෝරමයෙහි අදාල ස්ථානයට අමුණන්න (Attach).

(ATM යන්ත්‍ර මගින් සහ අන්තර්ජාල මුදල් තැම්පත් කිරීම් ( Online Fund Transfer) භාරගනු ලැබේ.)