මෙම පාඨමාලාව සදහා ගාස්තුව රු.2000.00 වේ.

අදාල මුදල ලංකා බැංකුවේ 82756134 දරණ ගිණුමට (ගිණුම් හිමියාගේ නම :- A.W.D. Priyasad, ලංකා බැංකු ශාඛාව :- අම්බලන්ගොඩ) හෝ මහජන බැංකුවේ 035200220027670 දරණ ගිණුමට (  ගිණුම් හිමියාගේ නම :- A.W.Dasun Priyasad ,  මහජන බැංකු ශාඛාව :-අම්බලන්ගොඩ) බැර කර ලැබෙන රිසිට් පතෙහි ඡායාරූපයක් පෝරමයෙහි අදාල ස්ථානයට අමුණන්න (Attach).

(ATM යන්ත්‍ර මගින් සහ අන්තර්ජාල මුදල් තැම්පත් කිරීම් ( Online Fund Transfer) භාරගනු ලැබේ.)

   ඔබට මෙම පාඨමාලාවේ විඩියෝ නැරඹීම සදහා ඔබ පාඨමාලාවට ඇතුලත් වූ දින සිට මසක කාලයක් පමණක් ලැබේ.
   උෂ්ණත්ව මිතිය හැර අනෙකුත් සියලුම සිද්ධාන්ත කොටස් මෙම පාඨමාලාවෙන් ආවරණය කෙරේ.